Validating surveys reliability validity

posted by | Leave a comment

Dit impliseer dat hierdie studente dikwels die akademie betree met persepsies oor akademiese oneerlikheid wat verskil van die tradisionele akademiese verstaan wat op die belangrikheid van egtheid in die akdedemie gegrond is.Die huidige studie het verskille in sienings gevind tussen verskillende taalgroepe asook tussen die verskillende studierigtings.This first year of study also provides the foundation on which further academic success is built (Reason, Terenzini & Domingo 2006).

validating surveys reliability validity-20validating surveys reliability validity-7

Vir die doel van hierdie studie is die 2011 steekproef van Thomas en van Zyl (2012) (3 611 studente) en die 2012 steekproef (2 119 studente) gekombineer.The population comprised all 22 442 students entering the University for the first time during the 20 academic years.Combined Strategy Sampling, followed by cluster sampling was used to obtain a sample of 5 730 students (3 611 in 2011 and 2 119 in 2012), broadly representative of the institutional population.Die doel van die ondersoek was om tendense in die persepsies van studente wat tussen 2011 en 2012 die universiteit betree het asook die onderlinge verwantskappe tussen verskeie sub-groepe in verband met akademiese eerlikheid te ondersoek.Die huidige studie het ook gepoog om die bevindinge van die 2011 studie te valideer.

Leave a Reply

dating single mom teenage daughter